OE - Служба за специјалистичко консултативна заштита

    ОЕ СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ОЕ Служба за специјалистичко консултативна здравствена заштита при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје- Скопје, врши специјалистичка здравствена заштита на населението (дијагностика и терапија) на секундарно ниво. Дејноста ја обавува во следните одделенија:

- Одделение за интерна медицина;
- Одделение за психијатрија  неврологија;
- Одделение за очни болести;
- Одделение за болести на уво, нос и грло;
- Одделение за ортопедски болести и трауматологија 
  на локомоторниот апарат;
- Одделение за физикална медицина и рехабилитација;
- Одделение за рентген дијагностика;
- Одделение за диспанзерска заштитан а кожни и венерични болести.
- Одделение за лабораториска дејност
- Служба за медицина на трудот;
- Кабинет за воздухопловна медицина

 Управата на службата се наоѓа во Пол. Букурешт Бул. Партизански одреди Б.Б.
 Тел: 02/3061 118; тел/факс- 02/3061 258

 
Специјалистичката здравствена заштита заштитата ја врши во следните Поликлиники со следните здравствени услуги во отсеци и кабинети:

ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ:
Тел. 02/ 3064 088

1.Отесек за интерна медицина:
 
- Диспанзер за дијабетес;
- Кабинет за ергометриско испитување (КСТ) ;
- Кабинет за пулмо алергологија и астма

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

-  Кабинет за неврофизиологија ЕЕГ

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈА (ЕЕГ )

Основан 1988.год.Во текот на 21 годишна работа имаме направено преку 50 000 електроенцефалограми.

ЕЕГ има најголема примена и е суверена дијагностичка метода за дијагностициорање и следење на пациенти со сите видови на епилепсии и губитоци на сознанието- свеста .
ЕЕГ дава податоци за функционалната способност на мозокот и се користи највеќе како помошна, индиректна метода во дијагнозата на следните заболувања :

главоболки, мигрени
состојби после повреди и потрес на мозокот,
сите видови на мозочни удари,
состојби во кои се сомнева на тумори на мозокот,
Паркинсонова болест и сите видови тремори,
во состојби на психички и ментални растројства
исто така има индиректна дијагностичка вредност.
Работиме во две смени на 32 канален ЕЕГ апарат НИКОЛЕТ од американско производство со можност на компјутерска анализа на резулататите - ЕЕГ мапирање.

Вработени во ЕЕГ КАБИНЕТОТ:

Два тима:Прим. Д-р Александар Кандикјан, неуропсихијатар и
Мед. Сестра ЕЕГ техничар Даниела Д. Тодоровска

Д-р Ката Димитрова, неуролог и
Мед. Сестра ЕЕГ техничар Билјана Караколева
Тел. за контакт : 3064 088 л. 15

3.Отсек за очни болести;

- Кабинет за контактни леќи

4.Отсек за болести на уво нос и грло

- Кабинет за аудиологија и вестибулогија

5.Одделение за ортопедски болести и трауматологија на
локомоторниот апарат

6.Отсек за физикална медицина со рехабилитација

7. Отсек за рентген дијагностика

- Кабинет за ЕХО дијагностика ( абдомен)

- Кабинет за ЕХО дијагностика на дојка со мамографија

8.Одделениата за Физикална медицина и Медицинска рехабилитација се наоѓаат во поликлиниките:

-Букурешт
-Јане Сандански и
-Чаир

Во нив се спроведуваат следните терапеутски процедури:
• Електотерапија
Дијадинамски струи
Интерферентни струи
Вакум интермед
Галванска електрофореза
• Сонотерапија
Ултразвук
• Термотерапија
краткобранова дијатермија
Парафин вопол. Букурешт
Криотерапија
• Магнетотерапија
• Ласеротерапија

9.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

10.Централана биохемиска лабораторија
  - хематолошки испитувања
  - биохемиски испитувања
  - испитувања на урина

 11.Служба за медицина на трудот
  - систематски прегледи на вработени;
  - лекарски уверенија за сите категории на возачи;
- лекарски уверенија за вработување, посвојување, поседување на оружје, државјанство, престој и студирање во странство (двојазично).

12.Кабинет за воздухопловна медицина
  - воздухопловни медицински специјалистички прегледи на воздухопловен
    персонал ( воен и цивилен)
  
  
  ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР
  Тел.  02/  3134 534

1.Отесек за интерна медицина:
 
- Кабинет за ЕХО дијагностика (кардиографија,абдомен и тироидеа)

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за очни болести;

4.Отсек за болести на уво нос и грло

5. Отсек за рентген дијагностика

- Кабинет за ЕХО дијагностика,

6.Централана биохемиска лабораторија
- хематолошки испитувања
  - биохемиски испитувања
  - испитувања на урина

7.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ
  Тел: 02/2463 277

1.Отесек за интерна медицина:
 
- Диспанзер за дијабетес;
- Кабинет за ЕХО дијагностика (абдомен )

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за очни болести;

4.Отсек за болести на уво нос и грло

5.Отсек за физикална медицина со рехабилитација

6. Отсек за рентген дијагностика

- Кабинет за ЕХО дијагностика,

- Кабинет за ЕХО дијагностика на дојка со мамографија

7.Биохемиска лабораторија
  - хематолошки испитувања
  - биохемиски испитувања
  - испитувања на урина

  - Прирачна лабораторија Лисиче
  - Прирачна лабораторија Ракотинци
  - Прирачна лабораторија 11 Октомври

8.Одделениата за Физикална медицина и Медицинска рехабилитација се наоѓаат во поликлиниките:

-Букурешт
-Јане Сандански и
-Чаир

Во нив се спроведуваат следните терапеутски процедури:
• Електотерапија
Дијадинамски струи
Интерферентни струи
Вакум интермед
Галванска електрофореза
• Сонотерапија
Ултразвук
• Термотерапија
краткобранова дијатермија
Парафин вопол. Букурешт
Криотерапија
• Магнетотерапија
• Ласеротерапија

9.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР
Тел:02/2611 506; 02/2621 978

1.Отесек за интерна медицина:
 
- Кабинет за ЕХО дијагностика (абдомен и тироидеа)

2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за болести на уво нос и грло

4.Отсек за физикална медицина со рехабилитација

5. Отсек за рентген дијагностика

- Кабинет за ЕХО дијагностика,

- Кабинет за ЕХО дијагностика на дојка со мамографија

6. Биохемиска лабораторија
  - хематолошки испитувања
  - биохемиски испитувања
  - испитувања на урина

  - Прирачна лабораторија Шуто Оризари

7.Одделениата за Физикална медицина и Медицинска рехабилитација се наоѓаат во поликлиниките:

-Букурешт
-Јане Сандански и
-Чаир

Во нив се спроведуваат следните терапеутски процедури:
• Електотерапија
Дијадинамски струи
Интерферентни струи
Вакум интермед
Галванска електрофореза
• Сонотерапија
Ултразвук
• Термотерапија
краткобранова дијатермија
Парафин вопол. Букурешт
Криотерапија
• Магнетотерапија
• Ласеротерапија
    
8.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Тел: 02/2031 022


1.Отесек за интерна медицина:
 
2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за болести на уво нос и грло

4. Отсек за рентген дијагностика

5. Биохемиска лабораторија
  - хематолошки испитувања
  - биохемиски испитувања
  - испитувања на урина
  - Прирачна лабораторија Карпош
  
6.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО
Тел: 02/2795 112

 

1.Отесек за интерна медицина:
 
2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Биохемиска лабораторија 
- хематолошки испитувања
- биохемиски испитувања
- испитувања на урина

- Прирачна лабораторија Автокоманда
  

ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО
  Тел: 02/2795 111; 02/2795 112

1.Отесек за интерна медицина:
 
2.Отсек за психијатрија и неврологија;

3.Отсек за очни болести;

4.Отсек за болести на уво нос и грло

5. Отсек за рентген дијагностика

6.Биохемиска лабораторија 
- хематолошки испитувања
- биохемиски испитувања
- испитувања на урина

7.Диспанзер за заштита од кожни и венерични болести

ПОЛИКЛИНИКА ИДАДАИЈА
   Тел:  02/3113 033

1.Отесек за интерна медицина:
 
- Кабинет за ЕХО дијагностика ( абдомен и тироидна жлезда)
- Кабинет за остеопороза -дензитометрија

2. Отсек за рентген дијагностика

- Кабинет за ЕХО дијагностика,

3.Биохемиска лабораторија 
- хематолошки испитувања
- биохемиски испитувања
- испитувања на урина
- хормонални испитувања
- туморски маркери