ОЕ - Служба ПЗЗ - Чаир

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ – СКОПЈЕ
ОЕ СЛУЖБА ЗА ПЗЗ ЧАИР

ОЕ Служба за ПЗЗ Чаир обезбедува здравствена заШтита на населението од четири општини Чаир, Шуто Оризари, Бутел и Чучер Сандево.ОЕ Служба за примарна здравствена заштита Чаир се наоѓа на ул.Ферид Бајрам бб.Објектот е изграден во 1982 година и е од цврста градба, со корисна површина од 5000 м2, и се наоѓа во централното подрачје на општина Чаир.

Останатите објекти како што се Проширената здравствена станица Шуто Оризари и Проширена здравствена станица Бутел 1 пружаат континуирана здравствена заштита.Некои од нив и во рок од 24 часа.Во состав на оваа ОЕ се обезбедува здравствена заштита на пациенти од сите возрасни групи од Примарна здравствена заштита Општа медицина,

Здравствсена заштита на жени, здравствена заштита на предучилишни и училишни деца, Стоматолошка здравствена заштита на деца и возрасни, како и услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита ( Ренген кабинет, Интернистички кабинет, Кожно венеричен, неуропсихијатриски, Кабинет за физикална медицина и терапија ,Биохемиска лабораторија и Центар за дијализа).

Во состав на ОЕ функционира Служба за поливалентна патронажа, Итна медицинска помош и Ноќна служба.Со измените на Законот за здравствена заштита дел од службите кои пружаат здравствени услуги се дадени под закуп.

Во областа на јавното здравство во ОЕ се вработени Доктори специјалисти, доктори стоматлози, доктори по општа медицина, спец.педијатри, спец.по школска медицина, Дипл.биолог, Дипл.физијатар, Виша медицинска сестра, медицински сестри лаборанти и стоматолошки сестри и останати.


а)Ординација за превентивна здравствена заштита на предучилишни деца
 

Б. Проширена здр.станица шуто Оризари
а) Ординација за превентивна здравствена заштита на предучилишни деца
 

В) Здравствена станица Бутел 1
а)Ординација за превентивна здр.заштита н а предучилишни деца

A. Поликлиника Чаир
А) Ординација за превентивна здр.заштита на училишни деца
Б.Проширена здр.станица шуто Оризари

а)Ординација за превентивна здр.заштита н а училишни деца

2.Отсек за детска и превентивна стом.здр.заштита

А.Поликлиника Чаир
а).Ординација за детска и превентивна стом.здр.заштита
 

б.)Ординација за детска и превент.стом.здравствена заштита

3.Самостоен отсек за поливалентна патронажа Чаир

Кабинетот за Ренген дијагностика е опремен со следната апаратура:
-Мамограф и Ехо на дојка
-графоскоп
-ренген на желудци
-ренген за заби

Кабинетот за физикална терапија е опремен со:
-Ултразвук
-дијадинамик
-интерферентни струи
-магнет
-ласер
-ЈС лампа
Кабинет за Интерни болести и Биохемиска лабораторија се опремени со современа апаратура